พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ แอ็ดดร้า ประเทศไทย(ADRA Thailand)

PDFพิมพ์อีเมล

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ แอ็ดดร้า ประเทศไทย(ADRA Thailand) เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสในศูนย์พักพิงชั่วคราว  

โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี จัดขึ้นเพื่อร่วมมือในการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบชายแดนไทย–พม่า ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ได้รับประกาศนียบัตรตามความเหมาะสม และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ในขณะที่อยู่อาศัยในที่พักพิงชั่วคราวและเมื่อได้กลับไปประกอบอาชีพในถิ่นฐาน ทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการสังคมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะให้ความร่วมมือในการจัดการบริการด้านอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมอาชีพเพื่อผลิตบุคลากรในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันทำการประเมินผลรายปี เพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานและความร่วมมือที่ดีของทั้งสองฝ่าย  แอ็ดดร้า ประเทศไทย (ADRA Thailand) เป็นองค์กรอิสระด้านมนุษยธรรมที่ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติและการพัฒนาสังคม ให้กับผู้ด้อยโอกาสในศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ในจังหวัดตาก  3 แห่ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 แห่ง และจังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง รวมทั้งประชาชนในบริเวณใกล้เคียง โดยองค์กรจะจัดหาสถานที่ ตารางเวลาและจัดชั้นเรียนร่วมกับสถานศึกษาในกำกับดูแลของ สอศ.ในการฝึกอบรมวิชาชีพ ตลอดจนจัดหาทุนสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพรวมไปถึงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับประชากรในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วย