พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

PDFพิมพ์อีเมล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม 1 สอศ.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์และธุรกิจบริการ เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์แก่ครู นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์จริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯมาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพของครู นักเรียน นักศึกษาในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554