ประชุมเตรียมการโครงการอาชีวะเกษตร เรนนี่ แคมป์ ครั้งที่ 1/2554

PDFพิมพ์อีเมล

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมการโครงการอาชีวะเกษตร เรนนี่ แคมป์ ครั้งที่ 1/2554 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางการเตรียมการโครงการอาชีวะเกษตร เรนนี่ แคมป์ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดความสำเร็จของโครงการ “อาชีวะเกษตร ซัมเมอร์ แคมป์” ซึ่งจัดขึ้นใน
ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนที่ผ่านมา  โครงการอาชีวะเกษตร เรนนี่ แคมป์ มีกำหนดจัดระหว่างวันที่18-24 กรกฎาคม 2554 ใน 3 พื้นที่คือ ภาคเหนือที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ภาคกลางที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี และภาคใต้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ โดยคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจากวิทยาลัยในสังกัดจากกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจบริการ และกลุ่มเกษตร จำนวน 120 คน พร้อมครูพี่เลี้ยง 18 คน และได้เชิญนักเรียนอาชีวศึกษาฝรั่งเศสเข้าร่วมค่ายจำนวน 30 คนด้วย  นอกจากพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยมีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ   มีจิตอาสา รู้จักบทบาทหน้าที่และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างวัฒนธรรมแล้ว ความพิเศษของการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ จะเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นจุดเด่นของแต่ละพื้นที่อย่างครบวงจร คือ ค่ายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายเน้นเรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ค่ายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีเน้นเรื่องอ้อยและข้าวโพดหวาน และค่ายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่เน้นเรื่องปาล์มน้ำมันและเห็ดแครง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า กิจกรรมค่ายเกษตรที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงานการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศน์โดยการปฏิบัติจริง จึงจะเชิญผู้แทนคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (กนป) คณะอนุกรรมการ กนป.ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา และสภาการศึกษา เยี่ยมค่ายร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย