โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หลักสูตรระยะสั้น 15ชม. (ประดับผ้าในงานพิธี) ณ โรงเรียนคอรียะห์วิทยามูลนิธี ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายจตุรงค์ พรหมสุข ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
หลักสูตรระยะสั้น 15ชม. (ประดับผ้าในงานพิธี) ณ โรงเรียนคอรียะห์วิทยามูลนิธี ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา