แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:37 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 18:24 น.

 

  นายจรูญ  พิพัฒน์ธนาพงศ์
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
     นายอัซมัน  ดรอแม
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
  นายชัยรัตน์  จีนเที่ยง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกสารสนเทศคอมพิวเตอร์
   
  นายสมนึก ธรรมชาติ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ครุฑศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์
  นายนาวี  ดอเลาะ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี