ระบบสารสนเทศนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง
Student Information System


    ข้อแนะนำในการใช้งาน
     ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลัก
รหัสประจำตัวนักศึกษา :
       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับฝ่ายทะเบียนอีกครั้ง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2557
ระบบรายงานผลการเรียน online นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
อ.อัซมัน ดรอแม (ผู้ดูแลระบบ)
วิทยาลัยการอาชีพเบตง เลขที่ 2 ถ.วิทยาลัยการอาชีพ 2 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร. 073-234111 โทรสาร 073-232295

ฟรี Counter