ระบบสารสนเทศนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง
Student Information System


รหัสประจำตัวนักศึกษา :
ภาคเรียน (ตัวอย่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป้อนข้อมูลดังนี้ 1/2560):
       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับฝ่ายทะเบียนอีกครั้ง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2561


อ.อัซมัน ดรอแม (ผู้ดูแลระบบ)
วิทยาลัยการอาชีพเบตง เลขที่ 2 ถ.วิทยาลัยการอาชีพ 2 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร. 073-234111 โทรสาร 073-232295