วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) วันที่ 8 กันยายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) จังหวัดยะลา (หลักสูตรการทำผ้าบาติกเพื่อธุรกิจชุมชน) หัวข้อการเรียนทฤษฏีสี ให้แก่ประชาชน และเยาวชน
ณ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันที่ 8 กันยายน 2562