วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 กันยายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 10 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม conference อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเบตง