โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

PDFพิมพ์อีเมล

เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพเบตงได้จัด โครงการอบรมพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและครู