วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.2 และ ปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติและภาคสมทบ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุม อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพเบตง