วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 (ภาคปกติและภาคสมทบ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติและภาคสมทบ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุม อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพเบตง