วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีงบประมาณ 2566)
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมี นายธนะรัชต์ จุลรัตน์
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประชุม
ในวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม
2566 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมอัยเยอร์เวง วิทยาลัยการอาชีพเบตง