คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายสันติชัย จงเกียรติขจน ผู้จัดการ ฟาร์มเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล ณ บ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

PDFพิมพ์อีเมล

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพานิชย์
รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ พิริยะอนันต์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เข้าเยี่ยมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา
โดยได้รับเกียรติจากนายสันติชัย จงเกียรติขจน ผู้จัดการ ฟาร์มเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล ณ บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา