คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านราโมง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

PDFพิมพ์อีเมล

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฯ นายมาลิกี บาฮา
รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะ ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านราโมง ตำบลยะรม  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา