โครงการอาชีวะจิตรอาสาเพื่อนำพาสันติสุข วันที่ 4-5 มีนาคม 2556 ณ มัสยิดนูรุลอีมาน บ้านลููโบะบือเด

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการอาชีวะจิตรอาสาเพื่อนำพาสันติสุขภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาการอาชีวศึกษา จังหวัดขายแดนใต้
ประจำปีงบประมาณ 2556

วันที่ 4-5 มีนาคม 2556
ณ มัสยิดนูรุลอีมาน บ้านลููโบะบือเด