โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โรงเรียนสังวาลวิท4 วังไทร วันที่ 8,15 กันยายน 56

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากร
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น
ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2556

ระหว่างวันที่ 8,15 กันยายน 2556
ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย 4 หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด
อำเภอธารโต จังหวัดยะลา