แผนกวิชาช่างยนต์

PDFพิมพ์อีเมล

                                                            
 
  นายภัตชระวิทย์  ณุวงษ์ศรี
วุฒิการศึกษา ปทส.  วิชาเอก เครื่องกล
 
  นายจตุรงค์  พรหมสุข
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เครื่องกล
 
  นายพิรนันต์  สุวประพันธ์
วุฒิการศึกษา ปทส.  วิชาเอก เครื่องกล
 
  นายอดิศักดิ์ ยุ่งนาค
วุฒิการศึกษา ปตรี  วิชาเอก เครื่องกล
 
นายดาวุธ  มะมิง
  วุฒิการศึกษา  ป.ตรี ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​บัญฑิต สาขาวิชา​วิศวกรรม​เครื่องกล