หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

PDFพิมพ์อีเมล

 หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการโรงแรม

การท่องเที่ยว

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

สาขางาน การบัญชี

สาขางาน การโรงแรม

อาหารและโภชนาการ

สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางาน เทคนิคยานยนต์

สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า