ทำเนียบรองผู้อำนวยการ

PDFพิมพ์อีเมล

 

ทำเนียบรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

 

 

   ที่   

      ชื่อ    สกุล     เริ่มดำรงตำแหน่ง               สิ่นสุด
1 นายชำนาญ ถาวรรัตน์ วันที่ 16 มกราคม 2540 วันที่ 30 ธันวาคม 2542
2 นายประชิด พลฑา วันที่ 13 กรกฎาคม 2541 วันที่ 26 สิงหาคม 2546
3 นายนิกร กาเลี่ยง วันที่  5 มกราคม 2543 วันที่ 29 สิงหาคม 2546
4 นายณรงค์ ปานเพ็ชร วันที่ 8 มกราคม 2543 วันที่ 18 ตุลาคม 2545
5 นายนันทชัย เหลียวนัฒนพงศ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2543 วันที่ 23 สิงหาคม 2547
6 นายระวิ ดาบทอง วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 วันที่ 1 มิถุนายน 2550
7 นายสิวะ กาลกรณ์สุรปราณี วันที่ 5 มิถุนายน 2547 วันที่ 30 กรกฎาคม 2551
8 นายสุรักษ์ สุทธิประภา วันที่ 23 ธันวาคม 2547 วันที่ 30 มกราคม 2550
9 นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 วันที่ 5 ตุลาคม 2557
10 นายวุฒิชัย รัตน์น้อย วันที่ 6 มีนาคม 2556  
11  นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ วันที่ 16 ตุลาคม 2561  
12 นายประดับ ชัยพานิชย์ วันที่