ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.

PDFพิมพ์อีเมล

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สาขางาน วช.1 (รหัส 64) ปวช.2 (รหัส 63) ปวช.3 (รหัส 62) ปวช.3 (รหัส 61) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
ยานยนต์ 29 0 29 40 0 40 26 0 26 5 0 5 100
ไฟฟ้ากำลัง 25 2 27 46 2 48 16 0 16 3 0 3 94
อิเล็กทรอนิกส์ 10 1 11 0 0 0 5 3 8 0 0 0 19
การบัญชี 1 17 18 0 16 16 1 18 19 0 0 0 53
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 16 15 6 21 5 9 14 0 1 1 52
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์) 5 3 8 3 4 7 0 4 4 0 0 0 19
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิศึกษา) 0 0 0 12 14 26 0 0 0 0 0 0 26
อาหารและโภชนาการ 0 7 7 2 7 9 1 5 6 0 0 0 22
อาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) 0 0 0 0 0 0 4 11 15 0 0 0 15
การโรงแรม 0 6 6 0 10 10 1 11 12 0 1 1 29
การโรงแรม(ทวิศึกษา) 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 5
รวมระดับ ปวช. 78 44 122 118 59 177 61 64 125 8 2 10 434
                           
สาขางาน ปวส.1 (รหัส 64) ปวส.2 (รหัส 63) ปวส.2 (รหัส 62) ปวส.2 (รหัส 61) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
เทคนิคยานยนต์ 9 0 9 10 0 10 1 0 1 0 0 0 20
เทคนิคยานยนต์(DVE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 22 0 22 26 1 27 2 0 2 0 0 0 51
อิเล็กทรอนิกส์การแพพย์ 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
การบัญชี 1 17 18 5 28 33 0 0 0 0 0 0 51
การบัญชี(สมทบ) 1 9 10 1 9 10 0 0 0 0 0 0 20
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 12 17 29 5 14 19 1 0 1 0 0 0 49
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ศูนย์ธารโต) 1 7 8 6 1 7 0 0 0 0 0 0 15
อาหารและโภชนาการ 5 9 14 5 4 9 0 0 0 0 0 0 23
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่(การตลาด) 0 5 5 0 10 10 0 0 0 0 0 0 15
บริการส่วนหน้าโรงแรม 1 4 5 2 8 10 0 1 1 0 0 0 16
การท่องเที่ยว 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
รวมระดับ ปวส. 62 74 136 60 75 135 4 1 5 0 0 0 276
รวมระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. 710

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สาขางาน ปวช.1 (รหัส 64) ปวช.2 (รหัส 63) ปวช.3 (รหัส 62) ปวช.3 (รหัส 61) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
ยานยนต์ 48 0 48 42 0 42 27 0 27 5 0 5 122
ไฟฟ้ากำลัง 35 4 39 46 3 49 16 0 16 3 0 3 107
อิเล็กทรอนิกส์ 11 2 13 0 0 0 5 3 8 0 0 0 21
การบัญชี 1 22 23 0 16 16 1 18 19 0 0 0 58
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 7 15 15 6 21 5 9 14 0 1 1 51
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์) 5 4 9 3 4 7 0 4 4 0 0 0 20
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิศึกษา) 0 0 0 12 14 26 0 0 0 0 0 0 26
อาหารและโภชนาการ 1 8 9 2 10 12 1 5 6 0 0 0 27
อาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) 0 0 0 0 0 0 4 11 15 0 0 0 15
การโรงแรม 2 10 12 0 12 12 1 11 12 0 1 1 37
การโรงแรม(ทวิศึกษา) 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 5
รวมระดับ ปวช. 111 57 168 120 65 185 62 64 126 8 2 10 489
                           
สาขางาน ปวส.1 (รหัส 64) ปวส.2 (รหัส 63) ปวส.2 (รหัส 62) ปวส.2 (รหัส 61) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
เทคนิคยานยนต์ 11 0 11 10 0 10 1 0 1 0 0 0 22
เทคนิคยานยนต์(DVE) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
ไฟฟ้ากำลัง 29 0 29 26 1 27 6 0 6 0 0 0 62
อิเล็กทรอนิกส์การแพพย์ 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
การบัญชี 2 17 19 5 28 33 0 0 0 0 0 0 52
การบัญชี(สมทบ) 1 9 10 1 9 10 0 0 0 0 0 0 20
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 12 17 29 5 15 20 1 0 1 0 0 0 50
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ศูนย์ธารโต) 1 7 8 6 1 7 0 1 1 0 0 0 16
อาหารและโภชนาการ 5 11 16 6 4 10 0 0 0 0 0 0 26
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่(การตลาด) 0 6 6 0 11 11 0 0 0 0 0 0 17
บริการส่วนหน้าโรงแรม 1 4 5 2 8 10 0 1 1 0 0 0 16
การท่องเที่ยว 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
รวมระดับ ปวส. 73 77 150 61 77 138 9 2 11 0 0 0 299
รวมระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. 788

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สาขางาน ปวช.1 (รหัส 63) ปวช.2 (รหัส 62) ปวช.3 (รหัส 61) ปวช.3 นศ.(ตกค้าง) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
ยานยนต์ 45 0 45 27 0 27 15 0 15 1 0 1 88
ไฟฟ้ากำลัง 46 3 49 16 0 16 9 0 9 1 0 1 75
อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 5 3 8 5 2 7 1 0 1 16
การบัญชี 0 16 16 1 18 19 0 13 13 0 0 0 48
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 7 22 6 8 14 13 4 17 0 0 0 53
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์) 4 4 8 0 4 4 0 0 0 0 0 0 12
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิศึกษา) 14 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
อาหารและโภชนาการ 2 10 12 1 5 6 2 4 6 0 0 0 24
อาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) 0 0 0 4 11 15 0 0 0 0 0 0 15
การโรงแรม 0 13 13 1 11 12 1 11 12 0 0 0 37
การโรงแรม(ทวิศึกษา) 0 0 0 3 3 6 4 7 11 1 0 0 17
รวมระดับ ปวช. 126 67 193 64 63 127 49 41 90 4 0 3 413
                           
สาขางาน ปวส.1 (รหัส 63) ปวส.2 (รหัส 62) ปวส.2 (รหัส 61) ปวส.2 นศ.(ตกค้าง) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
เทคนิคยานยนต์ 10 0 10 5 0 5 0 0 0 1 0 1 16
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6
เทคนิคยานยนต์(สมทบ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 25 1 26 18 0 18 0 0 0 0 0 0 44
การบัญชี 5 28 33 1 38 39 0 0 0 0 0 0 72
การบัญชี(สมทบ) 1 9 10 1 10 11 0 0 0 0 0 0 21
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 15 20 11 8 19 0 0 0 0 0 0 39
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์) 7 1 8 1 6 7 0 2 2 0 1 1 18
อาหารและโภชนาการ 7 3 10 2 3 5 0 0 0 0 0 0 15
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่(การตลาด) 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
บริการส่วนหน้าโรงแรม 2 8 10 0 4 4 0 0 0 0 1 1 15
รวมระดับ ปวช. 62 76 138 45 69 114 0 2 2 1 2 3 257
รวมระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. 670

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
าขางาน ปวช.1 (รหัส 63) ปวช.2 (รหัส 62) ปวช.3 (รหัส 61) ปวช.3 นศ.(ตกค้าง) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
ยานยนต์ 53 0 53 29 0 29 15 0 15 5 0 5 102
ไฟฟ้ากำลัง 49 3 52 18 0 18 9 0 9 2 0 2 81
อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 5 3 8 5 2 7 1 0 1 16
การบัญชี 1 16 17 1 18 19 0 13 13 0 0 0 49
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 8 26 6 8 14 13 4 17 0 0 0 57
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์) 3 4 7 0 4 4 0 0 0 0 0 0 11
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิศึกษา) 15 14 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
อาหารและโภชนาการ 2 10 12 1 7 8 2 4 6 0 0 0 26
อาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) 0 0 0 4 11 15 0 0 0 0 1 1 16
การโรงแรม 1 13 14 1 11 12 1 11 12 0 0 0 38
การโรงแรม(ทวิศึกษา) 0 0 0 3 3 6 4 7 11 1 0 1 18
รวมระดับ ปวช. 142 68 210 68 65 133 49 41 90 9 1 10 443
                           
สาขางาน ปวส.1 (รหัส 63) ปวส.2 (รหัส 62) ปวส.2 (รหัส 61) ปวส.2 นศ.(ตกค้าง) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
เทคนิคยานยนต์ 10 0 10 5 0 5 0 0 0 3 0 3 18
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7
เทคนิคยานยนต์(สมทบ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 26 1 27 20 0 20 0 0 0 5 0 5 52
การบัญชี 5 28 33 1 38 39 0 0 0 0 0 0 72
การบัญชี(สมทบ) 1 9 10 1 10 11 0 0 0 0 0 0 21
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 17 22 10 8 18 0 0 0 0 0 0 40
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์) 7 3 10 1 8 9 0 2 2 0 1 1 22
อาหารและโภชนาการ 8 6 14 2 3 5 0 0 0 0 0 0 19
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่(การตลาด) 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
บริการส่วนหน้าโรงแรม 2 8 10 1 4 5 0 0 0 1 0 1 16
รวมระดับ ปวช. 64 86 150 48 71 119 0 2 2 9 1 10 281
รวมระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. 724

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สาขางาน ปวช.1 (รหัส 62) ปวช.2 (รหัส 61) ปวช.3 (รหัส 60) ปวช.3 นศ.(ตกค้าง) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
ยานยนต์ 35 0 35 16 0 16 12 0 12 1 0 1 64
ไฟฟ้ากำลัง 17 0 17 9 0 9 11 0 11 1 0 1 38
อิเล็กทรอนิกส์ 5 3 8 5 2 7 3 0 3 1 0 1 19
การบัญชี 1 19 20 0 13 13 1 8 9 0 0 0 42
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 9 17 13 4 17 6 9 15 0 0 0 49
อาหารและโภชนาการ 1 7 8 2 4 6 0 0 0 0 0 0 14
การโรงแรม 4 11 15 1 11 12 1 9 10 0 0 0 37
รวมระดับ ปวช. 71 49 120 46 34 80 34 26 60 3 0 3 263

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สาขางาน
ปวส.1 (รหัส 62) ปวส.2 (รหัส 61) ปวส.2 (รหัส 60) ยอดรวม
รวม รวม รวม
เทคนิคยานยนต์ 5 0 5 10 1 11 0 0 0 16
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 7 0 7 3 0 3 0 0 0 10
เทคนิคยานยนต์(สมทบ) 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9
ไฟฟ้ากำลัง 20 0 20 17 0 17 1 0 1 38
การบัญชี 1 38 39 3 22 25 0 0 0 64
การบัญชี(สมทบ) 2 10 12 2 13 15 0 0 0 27
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 8 18 7 1 8 0 0 0 26
อาหารและโภชนาการ 3 3 6 2 7 9 0 0 0 15
บริการส่วนหน้าโรงแรม 1 4 5 4 7 11 0 0 0 16
รวมระดับ ปวส. 49 63 112 57 51 108 1 0 1 221
สรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. 2/2562      ทั้งหมด 484    คน

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สาขางาน ปวช.1 (รหัส 62) ปวช.2 (รหัส 61) ปวช.3 (รหัส 60) ปวช.3 นศ.(ตกค้าง) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
ยานยนต์ 47 0 47 17 0 17 12 0 12 4 0 4 80
ไฟฟ้ากำลัง 22 0 22 8 0 8 11 0 11 1 0 1 42
อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 8 5 2 7 3 0 3 1 0 1 19
การบัญชี 1 20 21 1 15 16 1 8 9 0 0 0 46
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 12 20 13 4 17 6 9 15 0 0 0 52
อาหารและโภชนาการ 1 8 9 2 4 6 0 0 0 0 0 0 15
การโรงแรม 1 15 16 1 11 12 1 10 11 0 0 0 39
รวมระดับ ปวช. 84 59 143 47 36 83 34 27 61 6 0 6 293

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สาขางาน ปวส.1 (รหัส 62) ปวส.2 (รหัส 61) ปวส.2 (รหัส 60) ยอดรวม
รวม รวม รวม
เทคนิคยานยนต์ 6 0 6 10 1 11 1 0 1 18
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 8 0 8 3 0 3 1 0 1 12
เทคนิคยานยนต์(สมทบ) 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9
ไฟฟ้ากำลัง 21 1 22 17 0 17 1 0 1 40
การบัญชี 1 40 41 3 22 25 0 0 0 66
การบัญชี(สมทบ) 2 10 12 2 15 17 0 0 0 29
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 8 18 7 1 8 0 0 0 26
อาหารและโภชนาการ 3 4 7 3 8 11 0 0 0 18
บริการส่วนหน้าโรงแรม 1 4 5 4 8 12 0 0 0 17
รวมระดับ ปวส. 52 67 119 58 55 113 3 0 3 235
สรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. 1/2562      ทั้งหมด 528    คน
 
 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สาขางาน ปวช.1   (รหัส 61) ปวช.2 (รหัส 60) ปวช.3 (รหัส 59) ปวช. 3 นศ.(ตกค้าง)   ยอดรวม
ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 24 0 24 12 0 12 22 0 22 2 0 2 60
ไฟฟ้ากำลัง 10 0 10 12 0 12 12 0 12 2 0 2 36
อิเล็กทรอนิกส์ 7 2 9 3 0 3 5 0 5 0 0 0 17
การบัญชี 1 16 17 1 8 9 0 19 19 0 0 0 45
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  13 4 17 7 9 16 9 9 18 0 0 0 51
อาหารและโภชนาการ 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
การโรงแรม 1 12 13 1 10 11 0 10 10 0 0 0 34
รวม ระดับ ปวช. 58 38 96 36 27 63 48 38 86 4 0 4 249

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สาขางาน ปวช.1   (รหัส 61) ปวช.2 (รหัส 60) ปวช.3 (รหัส 59) ปวช. 3 นศ.(ตกค้าง)   ยอดรวม
ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 28 0 28 17 0 17 23 0 23 3 0 3 71
ไฟฟ้ากำลัง 13 0 13 13 0 13 12 0 12 2 0 2 40
อิเล็กทรอนิกส์ 8 2 10 3 0 3 5 0 5 0 0 0 18
การบัญชี 2 17 19 1 8 9 0 19 19 0 0 0 47
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  13 4 17 7 9 16 9 9 18 0 0 0 51
อาหารและโภชนาการ 3 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
การโรงแรม 1 14 15 1 10 11 0 11 11 0 0 0 37
รวม ระดับ ปวช. 68 46 114 42 27 69 49 39 88 5 0 5 276
 
 
สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สาขางาน ปวช.1  ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 20 0 20 24 0 24 27 0 27 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 13 0 13 13 0 13 14 0 14 3 0 3
อิเล็กทรอนิกส์ 4 0 4 5 0 5 11 0 11 0 0 0
การบัญชี 1 9 10 0 19 19 0 8 8 0 3 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 9 17 9 10 19 5 9 14 0 0 0
การโรงแรม 1 11 12 0 11 11 4 9 13 0 1 1
รวม 47 29 76 51 40 91 61 26 87 3 4 7
รวมทั้งสิ้น 261
 

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สาขางาน ปวช.1  ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 26 0 26 25 0 25 27 0 27 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 16 0 16 14 0 14 14 0 14 3 0 3
อิเล็กทรอนิกส์ 6 0 6 5 0 5 13 0 13 0 0 0
การบัญชี 1 10 11 0 19 19 0 8 8 0 3 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 10 17 9 10 19 5 9 14 0 0 0
การโรงแรม 1 16 17 0 11 11 5 9 14 0 2 2
รวม 57 36 93 53 40 93 64 26 90 3 5 8
รวมทั้งสิ้น 284

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

สาขางาน ปวช.1  ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 30 0 30 30 0 30 18 0 18 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 15 0 15 14 0 14 11 1 12 0 0 0
อิเล็กทรอนิกส์ 6 0 6 13 0 13 3 0 3 0 0 0
การบัญชี 0 21 21 0 9 9 0 9 9 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 12 21 5 9 14 9 6 15 0 0 0
การโรงแรม 3 13 16 5 10 15 0 7 7 0 1 1
รวม 63 46 109 67 28 95 41 23 64 0 1 1
วมทั้งสิ้น 269

 

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สาขางาน ปวช.1  ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 38 0 38 33 0 33 20 0 20 2 0 2
ไฟฟ้ากำลัง 18 1 19 15 0 15 13 1 14 0 0 0
อิเล็กทรอนิกส์ 6 0 6 13 0 13 3 0 3 0 0 0
การบัญชี 0 21 21 0 9 9 0 9 9 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 15 28 5 9 14 9 6 15 0 0 0
การโรงแรม 3 15 18 5 10 15 0 7 7 0 1 1
รวม 78 52 130 71 28 99 45 23 68 2 1 3
รวมทั้งสิ้น
300

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

สาขางาน ปวช.1  ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 37 0 37 21 0 21 18 1 19 1 0 1
ไฟฟ้ากำลัง 16 0 16 13 1 14 7 0 7 0 0 0
อิเล็กทรอนิกส์ 13 0 13 3 0 3 0 0 0 0 0 0
การบัญชี 0 9 9 0 10 10 0 2 2 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 10 15 9 6 15 7 9 16 0 0 0
การโรงแรม 5 11 16 0 8 8 0 11 11 1 0 1
รวม 76 30 106 46 25 71 32 23 55 2 0 2
รวมทั้งสิ้น 234

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

สาขางาน ปวช.1  ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 45 0 45 23 0 23 18 1 19 1 0 1
ไฟฟ้ากำลัง 19 0 19 15 1 16 7 0 7 0 0 0
อิเล็กทรอนิกส์ 14 1 15 4 0 4 0 0 0 0 0 0
การบัญชี 0 9 9 0 10 10 0 2 2 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 12 18 9 6 15 7 10 17 0 1 1
การโรงแรม 5 15 20 0 10 10 0 11 11 1 0 1
รวม 89 37 126 51 27 78 32 24 56 2 1 3
รวมทั้งสิ้น 263

 

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สาขางาน ปวช.1   (รหัส 57) ปวช.2 (รหัส 56) ปวช.3 (รหัส 55) ปวช. 3 นศ.(ตกค้าง)  
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 28 0 28 18 1 19 19 0 19 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 17 1 18 7 0 7 4 1 5 0 0 0
อิเล็กทรอนิกส์ 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 1 1
การบัญชี 0 10 10 0 4 4 0 5 5 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  11 7 18 7 10 17 6 6 12 2 5 7
การโรงแรม 0 13 13 0 11 11 3 12 15 0 0 0
                                 รวม 61 31 92 32 26 58 37 24 61 2 6 8
                            รวมทั้งสิ้น 219

 

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สาขางาน ปวช.1  ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 40 0 40 19 1 20 19 0 19 1 0 1
ไฟฟ้ากำลัง 20 2 22 7 0 7 4 1 5 0 0 0
อิเล็กทรอนิกส์ 5 0 5 0 0 0 5 0 5 1 1 2
การบัญชี 1 13 14 0 4 4 0 5 5 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 8 21 7 11 18 6 7 13 3 6 9
การโรงแรม 0 20 20 0 12 12 3 12 15 0 0 0
รวม 79 43 122 33 28 61 37 25 62 5 7 12
รวมทั้งสิ้น 257

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สาขางาน ปวช.1 (2556) ปวช.2 (2555) ปวช.3 (2554) ปวช.3 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 25 1 26 20 0 20 21 0 21 1 0 1
ไฟฟ้ากำลัง 10 0 10 5 1 6 5 0 5 2 0 2
อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 5 0 5 5 1 6 0 0 0
การบัญชี 1 8 9 0 6 6 1 3 4 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 18 27 8 7 15 3 9 12 1 0 1
การโรงแรม 0 12 12 3 12 15 1 6 7 0 1 1
รวม 45 39 84 41 26 67 36 19 55 4 1 5
รวมทั้งสิ้น 211

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

    

 
 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 ตกค้าง 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ยานยนต์ 36 1 37 25 0 25 22 0 22 5 0 5
ช่างไฟฟ้า 12 0 12 6 1 7 5 0 5 2 0 2
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 5 0 5 5 1 6 2 0 2
การบัญชี 1 10 11 0 6 6 1 3 4 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ) 13 20 33 8 8 16 3 9 12 1 1 2
การโรงแรม 2 13 15 3 13 16 1 6 7 0 1 1
รวม 64 44 108 47 28 75 37 19 56 10 2 12
รวมทั้งสิ้น 251

    

 

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

แผนก ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 ตกค้าง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ยานยนต์ 30 0 30 23 0 23 20 0 20 2 0 2
ช่างไฟฟ้า 9 1 10 5 0 5 3 0 3 0 0 0
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6 0 6 7 1 8 6 0 6 1 0 1
การบัญชี 0 9 9 1 4 5 2 10 12 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ) 15 10 25 3 10 13 7 9 16 0 0 0
การโรงแรม 3 16 19 1 6 7 2 9 11 0 1 1
รวม 63 36 99 40 21 61 40 28 68 3 1 4
รวมทั้งสิ้น 232

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

แผนก ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 ตกค้าง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ยานยนต์ 36 0 36 25 0 25 21 0 21 2 0 2
ช่างไฟฟ้า 13 1 14 6 0 6 3 0 3 3 0 3
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 7 0 7 7 1 8 6 0 6 1 0 1
การบัญชี 1 10 11 1 4 5 2 10 12 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ) 17 12 29 3 10 13 7 9 16 1 0 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เรือนจำ) 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0
การโรงแรม 4 19 23 1 6 7 2 9 11 0 2 2
รวม 78 42 120 47 23 70 41 28 69 7 2 9
รวมทั้งสิ้น 268

 

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 ตกค้าง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ยานยนต์ 36 0 36 25 0 25 15 0 15 6 0 6
ไฟฟ้ากำลัง 12 0 12 5 0 5 12 0 12 1 0 1
อิเล็กทรอนิกส์ 9 1 10 6 0 6 6 0 6 1 0 1
การบัญชี 1 7 8 2 11 13 0 13 13 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปกติ) 11 15 26 9 8 17 7 6 13 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เรือนจำ) 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
การโรงแรม 2 14 16 2 9 11 0 14 14 0 1 1
รวม 75 38 113 49 28 77 40 33 73 8 1 9
รวมทั้งสิ้น 272

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ระดับ ปวช.
สาขางาน ระดับ ปวช.1 (2553)
ชาย หญิง รวม
งานยานยนต์ 42 0 42
งานไฟฟ้ากำลัง 10 0 10
งานอิเล็กทรอนิกส์ 16 0 16
งานบัญชี 2 16 18
งานคอมพิวเตอร์ 12 16 28
การโรงแรม 3 19 22
รวม 85 51 136

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

ระดับ ปวช.
สาขางาน ระดับ ปวช.1 (2552)
ชาย หญิง รวม
งานยานยนต์ 22 0 22
งานไฟฟ้ากำลัง 18 0 18
งานอิเล็กทรอนิกส์ 6 0 6
งานบัญชี 0 13 13
งานคอมพิวเตอร์ 16 16 32
การโรงแรม 1 18 19
รวม 63 47 110

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

ระดับ ปวช.
สาขางาน ระดับ ปวช.1 (2551)
ชาย หญิง รวม
งานยานยนต์ 39 0 39
งานไฟฟ้ากำลัง 19 0 19
งานอิเล็กทรอนิกส์ 9 0 9
งานบัญชี 1 20 21
งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 22 40
การโรงแรม 0 10 10
รวม 86 52 138

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550

 

ระดับ ปวช.
สาขางาน ระดับ ปวช.1 (2550)
ชาย หญิง รวม
งานยานยนต์ 41 0 41
งานไฟฟ้ากำลัง 12 1 13
งานอิเล็กทรอนิกส์ 24 1 25
งานบัญชี 0 11 11
งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 25 34
การโรงแรม 4 14 18
รวม 90 52 142

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สาขางาน ปวช.1  ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 26 0 26 25 0 25 27 0 27 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 16 0 16 14 0 14 14 0 14 3 0 3
อิเล็กทรอนิกส์ 6 0 6 5 0 5 13 0 13 0 0 0
การบัญชี 1 10 11 0 19 19 0 8 8 0 3 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 10 17 9 10 19 5 9 14 0 0 0
การโรงแรม 1 16 17 0 11 11 5 9 14 0 2 2
รวม 57 36 93 53 40 93 64 26 90 3 5 8
รวมทั้งสิ้น 284